Xuất bản thông tin

Hội nghị cựu giáo chức Phường Đức Chính

Hội nghị cựu giáo chức Phường Đức Chính

Tại hội trường UBND phường Đức Chính diễn ra hội nghị tổng kết 5 năm


 

Hội cựu giáo chức 2010-2015 và phương hướng hoạt động,phát triển 5 năm

Tới 2015-2020.

Sau đây  là trùm ảnh hội nghị