Xuất bản thông tin

KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÁNG 3/2016

KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÁNG 3/2016

TTHTCĐ ĐỨC CHÍNH BIỂU SỐ 4
KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP
TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
THÁNG 3/2016

STT Nội dung chuyên đề Số lớp Thời gian Lượt người tham gia Tên đơn vị phối hợp Tổng kinh phí Nguồn
kinh phí
1 - Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

02 buổi
26 tháng 03
500 BCH Đoàn xã, Chi đoàn, Đài truyền thanh phường


2 - Tọa đàm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

07 buổi Tháng 3 1650 Đài truyền thanh phường, Hội LHPN, Ban Dân số phường, 03 trường học
3 - Tuyên truyền phòng, chống rét cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong vụ đông xuân 2016 – 2017. 04 buổi Tháng 3 1800 Đài truyền thanh phường
4 Tuyên truyền giáo dục pháp luật 03 buổi Tháng 3 1600 Đài truyền thanh phường
5 Tuyên truyền phòng dịch bệnh
– Bảo vệ sức khỏe 09 buổi Tháng 3 3500 Đài truyền thanh phường
6 Tuyên truyền giáo dục môi trường 06 buổi Tháng 3 1600 Đài truyền thanh phường

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Đã ký)

Nguyễn Trọng Bảng TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)Đặng Hoàng Hà
( Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chính)