Xuất bản thông tin

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2015

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2015

TTHTCĐ ĐỨC CHÍNH BIỂU SỐ 4 KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÁNG 9/2015 STT Nội dung chuyên đề Số lớp Thời gian Lượt người tham gia Tên đơn vị phối hợp Tổng kinh phí Nguồn kinh phí 1 Tuyên truyền ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, ngày Xô - viết Nghệ Tĩnh, tổ chức ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường. 05 Tháng 9 1500 Đài truyền thanhphường, 03 trường học,


06 khu, các ban ngành đoàn thể trong phường2 Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp 04 Tháng 9 1100 Đài truyền thanh phường, 6 khu3 Tuyên truyền giáo dục pháp luật 04 buổi Tháng 9 1200 Đài truyền thanh khu4 Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè, bệnh Ebola - Bảo vệ sức khỏe. 07 buổi Tháng 9 1900 Đài truyền thanh phường, trạm Y tế phường5 Tuyên truyền giáo dục môi trường 04 buổi Tháng 9 1300 Đài truyền thanh phường, Trạm y tế phường NGƯỜI LẬP BIỂU (Đã ký) Nguyễn Trọng Bảng .TM. BAN GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC (Đã ký) Phạm Hoàng Hà ( Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)