PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC MẶT TT HTCĐ XÃ ĐỨC CHÍNH Năm 2017 

UBND PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đức Chính, ngày 20 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/ 2016 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/ 2016 TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH ––––––––––––––– Số: 03 /KH-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Đức Chính, ngày 28 tháng 12 năm 2015 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/ 2016 Căn...

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/ 2015 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/ 2015 TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH ––––––––––––––– Số: 08 /KH-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Đức Chính, ngày 25 tháng 5 năm 2015 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/ 2015 Căn cứ...