Chức năng - nhiệm vụ của TTHTCĐ xã Đức Chính


 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ  CỦA TTHTCĐ XÃ ĐỨC CHÍNH

         Căn cứ quyết định số 09/2008/BGDDT ngày 24 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động TT HTCĐ tại xã, phường, Thị trấn.

Căn cứ nghị quyết số 01 - NĐ/TV ngày 12 tháng 11 năm 2010 của ban thường vụ tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh xây dựng hoá xã hội học tập trong thời kỳ CNH - HĐH giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến 2020

Căn cứ vào số 1241/ UBND ngày 5 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Đông Triều, về việc tăng cường hoạt động TTHTCĐ của xã thị trấn năm học 2012 - 2013.

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện đề án “ Xây dựng TTHTCĐ” PGD&ĐT năm 2012 - 2013.

     Nhằm đưa hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng vào nền nếp có hiệu quả UBND xã Đức Chính  đề ra chức năng và nhiệm vụ hoạt động của trung tâm như sau:

PHẦN I: BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

           1. BỘ MÁY QUẢN LÝ.

Cán bộ trung tâm là cán bộ kiêm nhiệm một giám đốc là phó chủ tịch xã, 2 phó giám đốc, 1 giáo viên biệt phái. Trung tâm có trách nhiệm điều hành các hoạt động của trung tâm theo kế hoạch đề ra. Đối tượng là các thanh niên, hội viên tham gia học tập trong trung tâm và toàn dân tự nguyện có nhu cầu học tập, tư vấn và chấp hành nội quy, quy chế của trung tâm.

            - Trong quá trình thay đổi về nhân sự, trung tâm có trách nhiệm bổ sung, điều chỉnh để trung tâm hoạt động bình thường.

            - Chế độ sinh hoạt của trung tâm giao ban hàng tuần và họp tháng vào tuần 4 cuối tháng để đánh giá kết quả thực hiện và dự kiến nội dung, kế hoạch tháng tiếp theo.

           2. CƠ SỞ VẬT CHẤT.

            - Nguồn ngân sách  do tài chính cấp hàng năm.

 Ngoài ra mọi nguồn lực phục vụ cho hoạt động của trung tâm lấy nguồn tài trợ của các cơ quan, địa phương và một phần học phí của các hội viên tham gia trên tinh thần tự nguyện.

            - Trung tâm khuyến khích, hoan nghênh sự đóng góp, tài trợ của các cơ quan xí nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn xã.

            - Việc quản lý thu chi của trung tâm theo chế  độ hiện hành của nhà nước do UBDN xã Đức Chính quản lý.

PHẦN II : CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ 

1. CHỨC NĂNG

    * Tạo điều kiện cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, được phổ biến kiến thức và sáng kiến, kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả cộng đồng; là nơi thực hiện phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật đến với mọi người dân.

* Là một tổ chức học tập sinh hoạt văn hoá của cộng đồng, vì cộng đồng.

          * Trên cơ sở tự nguyện và những ai có nhu cầu học tập, tư vấn đều được trung tâm tiếp nhận.

          * Mục tiêu của trung tâm là không ngừng nâng cao dân trí phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá giáo dục của xã.

Giáo dục nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

2. NHIỆM VỤ      

 Với nhiệm vụ của trung tâm là tổ chức giáo dục đa chức năng nằm ngoài hệ thống chính quy , là nơi cung cấp tài liệu, sách cho cộng đồng. Mở các lớp tập huấn chuyên đề về sức khoẻ, dinh dưỡng, phổ biến kinh nghiệm làm kinh tế gia đình, thời sự, chính sách pháp luật của nhà nước và nhưng quy định của địa phương.

           * Điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức học tập phù hợp.               

* Mở lớp học xoá mù chữ, mở các lớp bổ túc văn hoá tiểu học, THCS.

          * Tư vấn giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin theo nhu cầu của cộng đồng nhằm phát triển cộng đồng.

 

        * Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, TDTT, vui chơi giải trí cho cộng đồng, điều phối các hoạt động học tập theo một chương trình thống nhất và có hệ thống.

       * Thông qua hệ thống báo cáo viên, triển lãm văn hoá, văn nghệ TDTT là nơi cung cấp tạo cơ hội hoạt động suốt đời cho mỗi người trong cộng đồng.

        * Dự báo tư vấn xu thế phát triển tương lai của cộng đồng. Điều phối các hoạt động học tập của các tổ chức đoàn thể theo một chương trình thống nhất và có hiệu quả.

       * Quản lý tài chính, cơ sở vật chất trang thiết bị của trung tâm theo quy định của pháp luật

 

                                                                              TTHTCĐ XÃ ĐỨC CHÍNH