KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/ 2016 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/ 2016 TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH ––––––––––––––– Số: 03 /KH-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Đức Chính, ngày 28 tháng 12 năm 2015 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/ 2016 Căn...

 

KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÁNG 12/2015  

KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÁNG 12/2015 TTHTCĐ ĐỨC CHÍNH BIỂU SỐ 4 KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÁNG 12/2015 STT Nội dung chuyên đề Số lớp Thời gian Lượt người...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/ 2015  

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH ––––––––––––––– Số: 10 /KH-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Đức Chính, ngày 25 tháng 7 năm 2015 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/ 2015 Căn cứ tình hình thực tế địa phương; ...

KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÁNG 4/2015  

KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÁNG 4/2015 TTHTCĐ ĐỨC CHÍNH BIỂU SỐ 4 KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÁNG 4/2015 STT Nội dung chuyên đề Số lớp Thời gian Lượt...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/ 2015  

Căn cứ tình hình thực tế địa phương; Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 4/2015. Trung tâm HTCĐ xã Đức Chính xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 4/2015 cụ thể như sau: 1. Mục đích, yêu cầu - Tiếp...

KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÁNG 3/2015  

TTHTCĐ ĐỨC CHÍNH BIỂU SỐ 4 KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÁNG 3/2015 STT Nội dung chuyên đề Số lớp Thời gian Lượt người tham gia Tên đơn vị phối hợp Tổng kinh phí Nguồn kinh phí 1 - Đại hội Đoàn TNCS Hồ...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/ 2014  


Các trang: 1  2