PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC MẶT TT HTCĐ XÃ ĐỨC CHÍNH Năm 2013


 

UBND XÃ ĐỨC CHÍNH

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                       Đức Chính,  ngày 01 tháng 8 năm 2013

 

 

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC MẶT TT HTCĐ XÃ ĐỨC CHÍNH

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Phân công phụ trách

1

Tiêu Văn Phong

Giám đốc - Phó chủ tịch UBND

Phụ trách chung

2

Phạm Thị Thiên Hương

Phó GĐ - Hiệu trưởng THCS

HĐGD nhà trường

3

Phạm Đức Toàn

Phó GĐ - Phó CT Hội KH

HĐ Khuyến học

4

Nguyễn Thị Dung

UV – GV biệt phái

Trang Website + Tin bài

5

Nguyễn Văn Úy

UV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Học tập MTTQ

6

Nguyễn Thị Minh Huyền

UV - Chủ tịch Hội LHPN

Học tập Hội LHPN

7

Nguyễn Thị Dâng

UV - Chủ tịch Hội ND

Học tập Hội ND

8

Đặng Thị Thu Trang

UV - Phó Bí thư Đoàn TN

Học tập ĐTN

9

Dương Thị Tiền

UV - Chủ tịch Hội CTĐ

Học tập Hội CTĐ

10

Nguyễn Thế Diềm

UV - Chủ tịch Hội NCT

Học tập Hội NCT

11

Dương Văn Thực

UV - Chủ tịch Hội CCB

Học tập Hội CCB

12

Nguyễn Đình Sỹ

UV - Chủ tịch Công đoàn

Học tập CĐ cơ quan xã

13

Nguyễn Xuân Hòa

UV - Bí thư Chi bộ 1

Học tập thôn 1

14

Nguyễn Văn Bằng

 UV - Bí thư Chi bộ 2

Học tập thôn 2

15

Bùi Văn Thúy

UV - Bí thư Chi bộ 3

Học tập thôn 3

16

Nguyễn Văn Quang

UV - Bí thư Chi bộ 4

Học tập thôn 4

17

Trần Văn Chức

UV - Bí thư Chi bộ 5

Học tập thôn 5

18

Bùi Đình Thuộc

UV - Bí thư Chi bộ 6

Học tập thôn 6

19

Ứng Thị Nhu

UV -Trưởng thôn 1

Học tập thôn 1

20

Nguyễn Thị Kim Hoa

UV - Trưởng thôn 2

Học tập thôn 2

21

Nguyễn Văn Song

UV - Trưởng thôn 3

Học tập thôn 3

22

Nguyễn Thị Nga

UV - Trưởng thôn 4

Học tập thôn 4

23

Nguyễn Hồng Quân

UV - Trưởng thôn 5

Học tập thôn 5

24

Nguyễn Văn Thiệu

UV - Trưởng thôn 6

Học tập thôn 6

                                                                              

                                                                                               T/M Ban giám đốc TT

                                                                                                           Giám đốc

                                                                                                              (đã ký)

 

 

 

 

                                                                                                           Tiêu Văn Phong