KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/ 2015 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/ 2015 TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH ––––––––––––––– Số: 08 /KH-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Đức Chính, ngày 25 tháng 5 năm 2015 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/ 2015 Căn cứ...

 

KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÁNG 5/2015  

KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÁNG 5/2015 TTHTCĐ ĐỨC CHÍNH BIỂU SỐ 4 KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÁNG 5/2015 STT Nội dung chuyên đề Số lớp Thời gian Lượt người...