Báo cáo tháng 7 và kế hoạch tháng 8/2018

UBND PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH
TTHTCĐ
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TTHTCĐ PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH
Tháng 7 năm 2017


1. Báo cáo

Số TT    Nội dung học tập           Số người tham gia     Thời gian học tập     Số buổi  GVday      
1          Giáo dục pháp luật                       650                                                           05
2         Giáo dục văn hóa – xã hội            350                                                              04
3        Giáo dục môi trường                     800                                                              06 
4        Bảo vệ sức khỏe                          6500                                                               06 
5       Phòng bệnh vật nuôi                    1400                                                               06
6      Khoa học kĩ thuật                         300                                                                 04 
7      Khác: Tin,đào tạo nghề, ATLĐ,... 200 


 

2. Kiến nghị: Không

 

3. Phương hướng tháng 8:

- Kết hợp với các khu, Đài truyền thanh phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết Đảng ủy  phường  về việc chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan,…

- Phối hợp với Đài truyền thanh phường tích cực tuyên truyền phòng bệnh mùa hè, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm ngăn chặn việc lây lan sang người.

- Duy trì lớp học bài thể dục dưỡng sinh cho các cụ cao tuổi, nề nếp sinh hoạt các câu lạc bộ: Bóng bàn, cầu lông,…

- Đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt hè ở cụm dân cư cho thanh thiếu niên, tổ chức trại hè 2018.

- Các trường học chuẩn bị CSVC, tựu trường.

- Điều tra nhu cầu người học, liên hệ mở lớp.

                                                                    T/M Ban giám đốc TTHTCĐ

                                                                                   Giám đốc

                                                                                    (đã ký)

 

 

 

 

                                                                                                  Nguyễn Văn Uý

 

 

                    

 

                                                                           
TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
      PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH
    _____________________
        Số: 10 /KH-TTHTCĐ

                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                     Đức Chính, ngày 25 tháng 7 năm 2018

                                                                     KẾ HOẠCH
                                                       HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/ 2018
Căn cứ tình hình thực tế địa phương;
Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;
Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 8/2018.
Trung tâm HTCĐ Phường Đức Chính xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 8/2018 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè – Bảo vệ sức khỏe.. Tuyên truyền phòng, chống sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
- Tuyên truyền ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng, ngày chất độc da cam/đi-ô-xin, ngày Cách mạng tháng Tám thành công.
II. Đối tượng tham gia
- Nhân dân, cán bộ, đảng viên, các ban ngành đoàn thể trong Phường.
III. Thời gian, địa điểm tổ chức
Các hoạt động Thời gian tổ chức
1. Tuyên truyền ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng, ngày chất độc da cam/đi-ô-xin, ngày Cách mạng tháng Tám thành công. Tháng 8
2. Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp Tháng 8
3. Tuyên truyền giáo dục pháp luật Tháng 8
4. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè - Bảo vệ sức khỏe. Tháng 8
5. Tuyên truyền giáo dục môi trường. Tháng 8

IV. Tổ chức thực hiện
- Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh Phường.
- Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, đảng viên, các ban ngành đoàn thể trong Phường.
V. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

 


Nơi nhận:
- TT Đảng ủy- HĐND- UBNDPhường (b/c);
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Trang Web TTHTCĐ Phường
- Trung tâm HTCĐ Phường (t/h);
- Lưu.                                                                          TM. BAN GIÁM ĐỐC
                                                                                            GIÁM ĐỐC
                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                       Nguyễn Văn Úy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: