PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC MẶT TT HTCĐ XÃ ĐỨC CHÍNH Năm 2017 

UBND PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đức Chính, ngày 20 tháng 07 năm 2017

 

GIÁM ĐỐC ÔNG PHẠM HOÀNG HÀ  

GIÁM ĐỐC ÔNG PHẠM HOÀNG HÀ PHÓ GIÁM ĐỐC ÔNG NGUYỄN VĂN ĐÔNG PHÓ GIÁM ĐỐC BÀ PHÙNG THỊ KHOA ỦY VIÊN ÔNG NGUYỄN TRỌNG BẢNG

Bộ máy tổ chức