Báo cáo tháng 6 và kế hoạch tháng 7/2019

UBND PHƯỜNG
ĐỨC CHÍNH
TTHTCĐ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TTHTCĐ
Tháng 6 năm 2019


1.Báo cáo
 

 

 

Số TT

Nội dung học tập

Số người tham gia

Thời gian học tập

Số buổi

GV lên lớp

1

Giáo dục pháp luật

1750

 

06

 

2

Giáo dục văn hóa – xã hội

650

 

04

 

3

Giáo dục môi trường

1300

 

04

 

4

Bảo vệ sức khỏe

2500

 

06

 

5

Phòng bệnh vật nuôi

2000

 

06

 

6

Khoa học kĩ thuật

500

 

04

 

7

Khác: Tin,đào tạo nghề, ATLĐ,...

200

 

 

 

 

2. Kiến nghị: Không

 

3. Phương hướng tháng 7:

- Kết hợp với các khu, Đài truyền thanh phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết Đảng ủy xã về việc chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan,…

- Phối hợp với Đài truyền thanh phường tích cực tuyên truyền phòng bệnh mùa hè, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm ngăn chặn việc lây lan sang người.

- Duy trì lớp học bài thể dục dưỡng sinh cho các cụ cao tuổi, nề nếp sinh hoạt các câu lạc bộ: Bóng bàn, cầu lông,…

- Đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt hè ở cụm dân cư cho thanh thiếu niên.

- Điều tra nhu cầu người học, liên hệ mở lớp.

                                                                    T/M Ban giám đốc TTHTCĐ

                                                                                   Giám đốc

                                                                                    (đã ký)

 

                                                                            Nguyễn Văn Úy

 

 

 

     TRUNG TÂM HỌC TẬP

                CỘNG  ĐỒNG

          PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH                 

Số: 09/KH-TTHTCĐ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Đức Chính, ngày 2 tháng 7 năm 2019

 

                                                                      KẾ HOẠCH

                                                       HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/ 2019

            Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 7/2019.

            Trung tâm HTCĐ phường Đức Chính xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 7/2019cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

 -. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè – Bảo vệ sức khỏe.. Tuyên truyền phòng, chống sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

  - Tuyên truyền, tổ chức ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 và ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7

2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên, các ban ngành đoàn thể trong phường.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

1. Tuyên truyền, tổ chức ngày thương binh – liệt sĩ, ngày thành lập công đoàn Việt Nam

Tháng 7

2. Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Tháng 7

3. Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 7

4. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè - Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 7

5. Tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tháng 7

 

 

       4. Tổ chức thực hiện

            - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh phường.

            - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, đảng viên, các ban ngành đoàn thể trong phường.

       5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ phường

- Trung tâm HTCĐ phường (t/h);

- Lưu.

         TM. BAN GIÁM ĐỐC

               GIÁM ĐỐC

                    Đã kí

 

            Nguyễn Văn Úy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: