Số: 01 /BC-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Đức Chính, ngày 25 tháng 10 năm 2018 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2018

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 10/2018


1. Thuận lợi:

        - Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND phường và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các Ban ngành, đoàn thể của phường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị để Trung tâm hoạt động, đặc biệt là có sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong phường.

       - Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt được kết quả cao và chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, mạng lưới giáo dục phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

      - Triển khai kịp thời các chương trình khuyến nông, các dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật .

      - Các lớp học chuyên đề được xây dựng kế hoạch cụ thể và được thực hiện đầy đủ, các hoạt động truyền thông được triển khai kịp thời.

2. Khó khăn:

      - Kinh phí hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu mở các lớp đào tạo kỹ thuật chuyên sâu hoặc để thực hiện các mô hình kinh tế thí điểm tại hộ nông dân.

    -  Cơ sở vật chất thiếu thốn chưa đáp ứng được yêu cầu, kế hoạch đề ra.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

                                     KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                                          TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                               THÁNG 10/2018

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn 
kinh phí

1

 Chăn nuôi cá

01 

Từ T8/13- T11/13 

20

 Hội Nông dân phường

 

 

2

 Kỉ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi

06 buổi

Ngày 28/9-01/10 

1540

 Hội Người Cao tuổi phường

 

 

3

 Kỉ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

06 buổi 

Ngày 14/10

600

 Hội Nông dân phường

 

 

4

 Kỉ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

06 buổi 

Ngày 19/10- 20/10

600

 Hội LHPN phường

 

 

5

 Tuyên truyền giáo dục pháp luật

04 buổi

Tháng 10

2000

Đài truyền thanh phường 

 

 

6

 Tuyên truyền phòng dịch bệnh – Bảo vệ sức khỏe

04 buổi

Tháng 10

   1800 

 Đài truyền thanh phường

 

 

7

 Tuyên truyền giáo dục môi trường

02

Tháng 10 

800

 Đài truyền thanh phường 

 

 

8

 Tuần lễ học tập

 18

 Tháng 10

 458

 Đài tt phường+Trường 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 11/2018

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

- Kỉ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam– Ngày Đại đoàn kết  dân tộc

17-18/11

Tại nhà văn hóa của 6 khu

Của các chi hội

 

 

- Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

19-20/11

Hội trường UBND phường và tại 3 trường

Của 3 trường, Hội Cựu Giáo chức phường

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 11

Đài truyền thanh phường

 

- Tuyên truyền phòng dịch bệnh – Bảo vệ sức khỏe

Tháng 11

Đài truyền thanh phường

 

- Tuyên truyền giáo dục môi trường

Tháng 11

Đài truyền thanh phường

 

   III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ phường;

- Lưu.

                            GIÁM ĐỐC

                               (Đã ký)

 

 

                        Nguyễn Văn Úy

   ( Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: