T TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐÔNG P PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH ––––––––––––––– S số: 05 /KH-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Đức Chính, ngày 25 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/ 2019


            Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 3/2019.

            Trung tâm HTCĐ  phường  Đức Chính xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 3/2019 cụ thể như sau:

1 1. Mục đích, yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn

 kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,...

thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng,

 an ninh ở địa phương.

 -. Tuyên truyền phòng dịch bệnh cúm A/H5N1, cúm A/H7N9 – Bảo vệ sức khỏe.. Tuyên truyền phòng, chống rét

cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong vụ đông xuân 2018 – 2019.

  - Tuyên truyền và các hoạt động kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 26/3.

-Phòng chống dịch lợn Châu Phi.

2 2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên.

3 3. Thời gian, địa điểm tổ chức

                       các hoạt động

Thời gian tổ chức

- Tọa đàm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

Tháng 3

- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

26 tháng 02

 

Tháng 3

  - Tuyên truyền phòng, chống rét cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong vụ đông xuân 2017 – 2018.

Tháng 3

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 3

- Tuyên truyền phòng dịch bệnh cúm A/H5N1, cúm A/H7N9 – Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 3

- Tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tháng 3

 4 4. Tổ chức thực hiện

            - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh phường.

            - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên.

  5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ  phường  

- Trung tâm HTCĐ  phường  (t/h);

- Lưu.

                    TM. BAN GIÁM ĐỐC

                            GIÁM ĐỐC

 

                           Nguyễn Văn Úy

 ( Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)

 

TTHTCĐ ĐỨC CHÍNH

                                                 BIỂU SỐ 4

                                                  KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                                                       TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                                         THÁNG 02/2019

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

- Tuyên truyền ATTP, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán.

 

 

06 buổi

Tháng 02

2000

Đài truyền thanh  phường

 

 

2

- Tuyên truyền phòng, chống rét cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong vụ đông xuân 2018 – 2019.

08 buổi

Tháng 02

1400

Đài truyền thanh  phường

 

 

3

- Tuyên truyền và các hoạt động kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng và mừng xuân Kỷ Hợi 2019.

04 buổi

Tháng 02

2000

Đài truyền thanh  phường

 

 

4

 -Tuyên truyền giáo dục pháp luật

05 buổi

Tháng 02

1600

Đài truyền thanh  phường  

 

 

5

- Tuyên truyền phòng dịch bệnh cúm A/H5N1, cúm A/H7N9 – Bảo vệ sức khỏe

10 buổi

Tháng 02

4800 

 Đài truyền thanh phường

 

 

6

- Tuyên truyền giáo dục môi trường

04 buổi

Tháng 02 

2000

 Đài truyền thanh phường

 

 

 

 

             NGƯỜI LẬP BIỂU

                      (Đã ký)

 

 

 

 

 

          Nguyễn Trọng Bảng

                                  TM. BAN GIÁM ĐỐC

                                          GIÁM ĐỐC

                                               (Đã ký)

 

 

                                      Nguyễn Văn Úy

                     ( Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: