TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH Số: 02/BC-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đức Chính, ngày 27 tháng11 năm 2018 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2018

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 11/2018

1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND phường và sự phối kết hợp giữa các Ban ngành, đoàn thể của phường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị để Trung tâm hoạt động, đặc biệt là có sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong phường .
- Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt được kết quả cao. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, mạng lưới giáo dục phát triển.
- Triển khai kịp thời các chương trình khuyến nông, các dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật .
- Các lớp học chuyên đề được xây dựng kế hoạch cụ thể và được thực hiện đầy đủ, các hoạt 
 

2. Khó khăn:

      - Kinh phí hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu mở các lớp đào tạo kỹ thuật chuyên sâu hoặc để thực hiện các mô hình kinh tế thí điểm tại hộ nông dân.

    -  Cơ sở vật chất thiếu thốn chưa đáp ứng được yêu cầu, kế hoạch đề ra(trụ sở mới).

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

                                                      KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                                                         TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

THÁNG 11/2018

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Tổ chức ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất – Ngày Đại đoàn kết toàn dân

06

Tháng 11

3600

Đài truyền thanh phường, 03 trường học, 06 khu, các ban ngành đoàn thể trong phường

 

 

2

Tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam

04

Tháng 11

1000

Đài truyền thanh phường, 03 trường học, 06 khu

 

 

3

Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

04 buổi

Tháng 11

1600

Đài truyền thanh phường 

 

 

4

. Tuyên truyền giáo dục pháp luật

04 buổi

Tháng 11

1000

Đài truyền thanhphường 

 

 

5

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè, bệnh Ebola - Bảo vệ sức khỏe.

04 buổi

Tháng 11

1500

Đài truyền thanh phường , trạm Y tế phường

 

 

6

Tuyên truyền giáo dục môi trường

04 buổi

Tháng 11

    1400 

 Đài truyền thanh phường, Trạm y tế phường

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 12/2018

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

 

1. Kỉ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

5 – 6 t háng 12

Đài truyền thanh phường, 03 trường học, 06 khu, các ban ngành đoàn thể trong phường

 

2. Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân

22 tháng 12

Đài truyền thanh phường, 03 trường học, 06 khu, Hội CCB

 

3.  Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam

26 tháng 12

Đài truyền thanh phường, 06 khu, Ban dân số

 

4.  Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 12

Đài truyền thanh phường

 

5.  Tuyên truyền phòng dịch bệnh – Bảo vệ sức khỏe

Tháng 12

Đài truyền thanh phường, Trạm y tế phường

 

6.  Tuyên truyền giáo dục môi trường

Tháng 12

Đài truyền thanh phường

 

     

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ phường;

- Lưu.

                          TM. BAN GIÁM ĐỐC

                                     GIÁM ĐỐC

                                         (Đã ký)

 

 

 

 

                                Nguyễn Văn Úy     

       ( Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)

 

 

 

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH

–––––––––––––––

Số: 02 /KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                –––––––––––––––––––––

     Đức Chính, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

                                                                           KẾ HOẠCH

                                                          HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/ 2018

            Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 12/2018.

            Trung tâm HTCĐ phường Đức Chính xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 12/2018 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

 - Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, bệnh Ebola – Bảo vệ sức khỏe.. Tuyên truyền phòng, chống sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

  - Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  - Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân

-  Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam

 2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên, các ban ngành đoàn thể trong phường.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

1. Kỉ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

5 – 6 t háng 12

2. Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân

22 tháng 12

3.  Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam

26 tháng 12

4.  Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 12

5.  Tuyên truyền phòng dịch bệnh – Bảo vệ sức khỏe

Tháng 12

6.  Tuyên truyền giáo dục môi trường

Tháng 12

 4. Tổ chức thực hiện

            - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh phường.

            - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, đảng viên, các ban ngành đoàn thể trong phường.

  5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ phường

- Trung tâm HTCĐ phường (t/h);

- Lưu.

                       TM. BAN GIÁM ĐỐC

                              GIÁM ĐỐC

                                   (Đã ký)

 

 

                            Nguyễn Văn Úy

      ( Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)

 

TTHTCĐ ĐỨC CHÍNH

                                                 BIỂU SỐ 4

 

                                                       KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                                                             TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                                                   THÁNG 11/2018

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Tổ chức ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất – Ngày Đại đoàn kết toàn dân

06

Tháng 11

3600

Đài truyền thanh phường, 03 trường học, 06 khu, các ban ngành đoàn thể trong phường

 

 

2

Tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam

04

Tháng 11

1000

Đài truyền thanh phường, 03 trường học, 06 khu

 

 

3

Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

04 buổi

Tháng 11

1600

Đài truyền thanh phường  

 

 

4

. Tuyên truyền giáo dục pháp luật

04 buổi

Tháng 11

1000

Đài truyền thanh phường 

 

 

5

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè, bệnh Ebola - Bảo vệ sức khỏe.

04 buổi

Tháng 11

1500

Đài truyền thanh phường , trạm Y tế phường

 

 

6

Tuyên truyền giáo dục môi trường

04 buổi

Tháng 11

    1400 

 Đài truyền thanh phường, Trạm y phường

 

 

 

 

 

             NGƯỜI LẬP BIỂU

                        (Đã ký)

 

 

 

 

 

              Nguyễn Trọng Bảng

                         TM. BAN GIÁM ĐỐC

                               GIÁM ĐỐC

                                   (Đã ký)

 

 

 

                           Ngyễn Văn Úy

     (Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: