TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH Số: 03 /BC-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH Số: 03 /BC-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH Số: 03 /BC-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

phúc Đức Đức Chính, ngày 26 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018


 I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 12/2018

 1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND phường và sự phối kết hợp giữa các Ban      ngành, đoàn thể của phường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang để Trung tâm hoạt động, đặc biệt là có sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong phường .
- Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hoạt động khuyến học, khuyến tài,

xây dựng xã hội học tập đạt được kết quả cao. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, mạng lưới

 giáo dục phát triển.
- Triển khai kịp thời các chương trình khuyến nông, các dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật .
- Các lớp học chuyên đề được xây dựng kế hoạch cụ thể và được thực hiện đầy đủ, các hoạt động

 truyền thông được triển khai kịp thời.
 2. Khó khăn:
- Kinh phí hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu mở các lớp đào tạo kỹ thuật chuyên sâu hoặc để thực hiện. các mô hình kinh tế thí điểm tại hộ nông dân.
- Cơ sở vật chất thiếu thốn chưa đáp ứng được yêu cầu, kế hoạch đề ra.
 

 3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

                                                         KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                                                 TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                                      THÁNG 12/2018

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

- Kỉ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

 

 

06 buổi

Từ 05/12- 06/12

450

Hội CCB

 

 Hội CCB

2

- Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân

09

Ngày 22/12

850

 3 trường, Hội CCB phường

 

 

3

- Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam

06 buổi

Ngày 26/12

450

Ban dân số phường

 

 

4

 Tuyên truyền giáo dục pháp luật

04 buổi

Tháng 12

1500

Đài truyền thanh phường 

 

 

5

 Tuyên truyền phòng dịch bệnh – Bảo vệ sức khỏe

04 buổi

Tháng 12

    1500 

 Đài truyền thanh phường 

 

 

6

 Tuyên truyền giáo dục môi trường

02 buổi

Tháng 12 

1000

 Đài truyền thanh phường 

 

 

  

 II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 01/2019

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

 

- Tuyên truyền ATTP trong dịp cuối năm 2018đầu năm 2019và dịp tết nguyên đán.

Tháng 01

Đài truyền thanh phường

 

- Tuyên truyền phòng, chống rét và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Tháng 01

Đài truyền thanh phường

 

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 01

Đài truyền thanh phường

 

- Tuyên truyền phòng dịch bệnh – Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 01

Đài truyền thanh phường

 

- Tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tháng 01

Đài truyền thanh phường

 

 

 

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ phường;

- Lưu.

                          TM. BAN GIÁM ĐỐC

                                 GIÁM ĐỐC

                                     (Đã ký)

 

 

                            Nguyễn Văn Úy

      ( Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)

 

  

                                                                   KẾ HOẠCH

                                                   HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/ 2019

 

            Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 01/2019.

            Trung tâm HTCĐ phường Đức Chính xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 01/2019 cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động

 "Toàn dân đoàn kết xâ dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực;

Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp

 văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thự hiện thắng lợi các

 nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

 Tuyên truyền ATTP trong dịp cuối năm 2018 đầu năm 2019 và dịp tết nguyên đán.

 Tuyên truyền phòng, chống rét và bảo vệ sản xuất nông nghiệp,…

 

 2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên trong phường.

 

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

- Tuyên truyền ATTP trong dịp cuối năm 2018 đầu năm 2019 và dịp tết nguyên đán.

Tháng 01

- Tuyên truyền phòng, chống rét và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Tháng 01

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 01

- Tuyên truyền phòng dịch bệnh – Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 01

- Tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tháng 01

 

 4. Tổ chức thực hiện

            - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh phường.

            - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, đảng viên.

 5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ phường

- Trung tâm HTCĐ phường (t/h);

- Lưu.

                     TM. BAN GIÁM ĐỐC

                             GIÁM ĐỐC

                                   (Đã ký)

 

 

 

 

                        Nguyễn Văn Úy

( Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)

 

TTHTCĐ ĐỨC CHÍNH

                                                 BIỂU SỐ 4

                                               KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                                            TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                                  THÁNG 12/2018

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

- Kỉ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

 

 

06 buổi

Từ 05/12- 06/12

450

Hội CCB

 

 Hội CCB

2

- Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân

09

Ngày 22/12

850

 3 trường, Hội CCB phường

 

 

3

- Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam

06 buổi

Ngày 26/12

450

Ban dân số phường

 

 

4

 Tuyên truyền giáo dục pháp luật

04 buổi

Tháng 12

1500

Đài truyền thanh phường 

 

 

5

 Tuyên truyền phòng dịch bệnh – Bảo vệ sức khỏe

04 buổi

Tháng 12

 1500 

 Đài truyền thanh phường 

 

 

6

 Tuyên truyền giáo dục môi trường

02 buổi

Tháng 12 

1000

 Đài truyền thanh phường

 

 

 

 

            NGƯỜI LẬP BIỂU

                    (Đã ký)

 

 

 

 

 

           Nguyễn Trọng Bảng

 

                                  TM. BAN GIÁM ĐỐC

                                          GIÁM ĐỐC

                                               (Đã ký)

 

 

 

                                          Nguyễn Văn Úy

                     ( Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: