TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Phường Đức Chính ––––––––––––––– Số: 06 /KH-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Đức Chính, ngày 25 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/ 2019

Căn cứ tình hình thực tế địa phương;
Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;
Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 4/2019.
Trung tâm HTCĐ phường Đức Chính xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 4/2019 cụ thể như sau:


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

             Phường Đức Chính

–––––––––––––––

 

Số: 06 /KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    –––––––––––––––––––––

 

     Đức Chính, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

 

 

                                                                   KẾ HOẠCH

                                                  HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/ 2019

 

            Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 4/2019.

            Trung tâm HTCĐ phường Đức Chính xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 4/2019 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

 -. Tuyên truyền phòng dịch bệnh cúm A/H5N1, cúm A/H7N9, dịch lợn Châu phi, – Bảo vệ sức khỏe,.. Tuyên truyền phòng, chống rét cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

  - Tuyên truyền và các hoạt động kỉ niệm ngày ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và ngày giải phóng Miền Nam 30/4.

2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

26 tháng 3

- Tuyên truyền ngày giải phóng Miền Nam 30/4

Tháng 4

- Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Tháng 4

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 4

- Tuyên truyền phòng dịch bệnh cúm A/H5N1, cúm A/H7N9 ,dịch lợn Châu phi,– Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 4

- Tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tháng 4

            4. Tổ chức thực hiện

            - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh phường.

            - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên.

            5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBNDphường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ phường

- Trung tâm HTCĐ phường (t/h);

- Lưu.

             TM. BAN GIÁM ĐỐC

                       GIÁM ĐỐC

                         (Đã ký)

 

 

                Nguyễn Văn Úy

      Phó Chủ tịch UBND phường     

                  Đức Chính

 

 

 

 

KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG                                                            

 

 

TTHTCĐ ĐỨC CHÍNH

                                                 BIỂU SỐ 4

                         KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                            TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                 THÁNG 3/2019

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn 
kinh phí

1

- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 

01 buổi

 

26 tháng 02

 

    350

BCH Đoàn phường, Chi đoàn, Đài truyền thanh phường

 

 

 

 

2

- Tọa đàm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

 

 

09 buổi

Tháng 3

    1750

Đài truyền thanh phường, Hội LHPN, Ban Dân số phường, 03 trường học

 

 

3

  - Tuyên truyền phòng, chống rét cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong vụ đông xuân 2018 – 2019.

04 buổi

Tháng 3

    1800

Đài truyền thanh phường 

 

 

4

 Tuyên truyền giáo dục pháp luật

04 buổi

Tháng 3

    1400

Đài truyền thanh phường 

 

 

5

 Tuyên truyền phòng dịch bệnh cúm A/H5N1, cúm A/H7N9, dịch lợn châu phi,

 – Bảo vệ sức khỏe….

10 buổi

Tháng 3

    4000 

 Đài truyền thanh phường

 

 

6

 Tuyên truyền giáo dục môi trường

06 buổi

Tháng 3 

   1600

 Đài truyền thanh phường 

 

 

 

       NGƯỜI LẬP BIỂU

               (Đã ký)

 

 

 

 

   Nguyễn Trọng Bảng

                                  TM. BAN GIÁM ĐỐC

                                          GIÁM ĐỐC

                                               (Đã ký)

 

 

 

                                         Nguyễn Văn Úy

                ( Phó Chủ tịch UBND Phường Đức Chính)

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: