TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH Số: 07 /BC-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đức Chính, ngày 25 tháng 4 năm 2019 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 4/2019


            1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND phường và sự phối kết hợp giữa các Ban ngành, đoàn thể của phường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị để Trung tâm hoạt động, đặc biệt là có sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong phường .
- Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt được kết quả cao. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, mạng lưới giáo dục phát triển.
- Triển khai kịp thời các chương trình khuyến nông, các dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật .
- Các lớp học chuyên đề được xây dựng kế hoạch cụ thể và được thực hiện đầy đủ, các hoạt động truyền thông được triển khai kịp thời.
            2. Khó khăn:
- Kinh phí hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu mở các lớp đào tạo kỹ thuật chuyên sâu hoặc để thực hiện các mô hình kinh tế thí điểm tại hộ nông dân.
- Cơ sở vật chất thiếu thốn chưa đáp ứng được yêu cầu, kế hoạch đề ra.

 

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

                                                      KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                                                          TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                                                 THÁNG 4/2019

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STT 

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

09

26 Tháng 3

  620

Đài truyền thanh phường, BCH Đoàn phường, các chi đoàn, 03 trường học

 

 

2

- Tuyên truyền ngày giải phóng Miền Nam 30/4

06

Tháng 4

 1150

Đài truyền thanh phường, 03 trường học

 

 

3

- Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

04 buổi

Tháng 4

 1400

Đài truyền thanh phường 

 

 

4

 Tuyên truyền giáo dục pháp luật

 04 buổi

Tháng 4

1300

Đài truyền thanh phường 

 

 

5

 Tuyên truyền phòng chống dịch sởi

 – Bảo vệ sức khỏe

12 buổi

Tháng 4

 4300 

 Đài truyền thanh phường, Trạm y tế phường

 

 

6

 Tuyên truyền giáo dục môi trường

08 buổi

Tháng 4

2000

 Đài truyền thanh phường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 5/2019

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

 

- Tuyên truyền chương trình Carnaval Hạ Long và kỷ niệm  ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, kỷ niệm 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tháng 4 &5

Đài truyền thanh phường, 03 trường học, 06 khu

 

  - Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Tháng 5

Đài truyền thanh phường

 

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật, chuẩn bị bầu trưởng, phó khu.

Tháng 5

Đài truyền thanh phường

 

- Tuyên truyền phòng chống dịch sởi - Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 5

Đài truyền thanh phường, Trạm y tế phường

 

- Tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tháng 5

Đài truyền thanhphường

 

Tuyên truyền, triển khai các hoạt động xây dựng "Gia đình sức khỏe", "Làng sức khỏe", "Khu dân cư sức khỏe"

Tháng 5

Đài truyền thanh phường, 03 trường học, 06 khu

 

       III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ phường;

- Lưu.

                                    TM. BAN GIÁM ĐỐC

                                            GIÁM ĐỐC

                                              (Đã ký)

 

 

                                       Nguyên văn Úy

( Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG           ĐỒNG

PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH

–––––––––––––––

Số: 07 /KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

     Đức Chính, ngày 25tháng 4 năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                            KẾ HOẠCH

                                                              HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/ 2019

            Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 5/2019.

            Trung tâm HTCĐ phường Đức Chính xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 5/2019 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

 -. Tuyên truyền phòng chống dịch sởi – Bảo vệ sức khỏe.. Tuyên truyền phòng, chống rét cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

  - Tuyên truyền chương trình Carnaval Hạ Long và các hoạt động kỉ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4. Quốc tế Lao động 01/5, kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, CCB, đoàn viên thanh niên...

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

- Tuyên truyền chương trình Carnaval Hạ Long và kỷ niệm  ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tháng 4 &5

  - Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Tháng 5

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 5

- Tuyên truyền phòng chống dịch sởi - Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 5

- Tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tháng 5

Tuyên truyền, triển khai các hoạt động xây dựng "Gia đình sức khỏe", "Làng sức khỏe", "Khu dân cư sức khỏe"

Tháng 5

            4. Tổ chức thực hiện

            - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh phường.

            - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, CCB, đoàn viên thanh niên...

            5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐphường

- Trung tâm HTCĐ phường (t/h);

- Lưu.

             TM. BAN GIÁM ĐỐC

                    GIÁM ĐỐC

                       (Đã ký)

 

 

                     Nguyễn văn Úy

( Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)

 

 

 

 

TTHTCĐ ĐỨC CHÍNH

                                                 BIỂU SỐ 4

                                  KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                                     TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                                THÁNG 4/2019

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

09

26 Tháng 3

620

Đài truyền thanh phường, BCH Đoàn phường, các chi đoàn, 03 trường học

 

 

2

- Tuyên truyền ngày giải phóng Miền Nam 30/4

06

Tháng 4

1150

Đài truyền thanh phường, 03 trường học

 

 

3

- Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

04 buổi

Tháng 4

1400

Đài truyền thanh phường 

 

 

4

 Tuyên truyền giáo dục pháp luật

04 buổi

Tháng 4

1300

Đài truyền thanhphường

 

 

5

 Tuyên truyền phòng chống dịch sởi

 – Bảo vệ sức khỏe

12 buổi

Tháng 4

    4300 

 Đài truyền thanh phường, Trạm y tế phường

 

 

6

 Tuyên truyền giáo dục môi trường

08 buổi

Tháng 4

2000

 Đài truyền thanh phường 

 

 

 

 

 

             NGƯỜI LẬP BIỂU

                    (Đã ký)

 

 

 

 

 

           Nguyễn trọng Bảng

                                  TM. BAN GIÁM ĐỐC

                                          GIÁM ĐỐC

                                               (Đã ký)

 

 

 

                                         Nguyễn văn Úy

                     ( Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chính)

             1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND phường và sự phối kết hợp giữa các Ban ngành, đoàn thể của phường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị để Trung tâm hoạt động, đặc biệt là có sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong phường .
- Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt được kết quả cao. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, mạng lưới giáo dục phát triển.
- Triển khai kịp thời các chương trình khuyến nông, các dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật .
- Các lớp học chuyên đề được xây dựng kế hoạch cụ thể và được thực hiện đầy đủ, các hoạt động truyền thông được triển khai kịp thời.
            2. Khó khăn:
- Kinh phí hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu mở các lớp đào tạo kỹ thuật chuyên sâu hoặc để thực hiện các mô hình kinh tế thí điểm tại hộ nông dân.
- Cơ sở vật chất thiếu thốn chưa đáp ứng được yêu cầu, kế hoạch đề ra.

 

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

                                                      KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                                                          TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                                                 THÁNG 4/2019

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STT 

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

09

26 Tháng 3

  620

Đài truyền thanh phường, BCH Đoàn phường, các chi đoàn, 03 trường học

 

 

2

- Tuyên truyền ngày giải phóng Miền Nam 30/4

06

Tháng 4

 1150

Đài truyền thanh phường, 03 trường học

 

 

3

- Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

04 buổi

Tháng 4

 1400

Đài truyền thanh phường 

 

 

4

 Tuyên truyền giáo dục pháp luật

 04 buổi

Tháng 4

1300

Đài truyền thanh phường 

 

 

5

 Tuyên truyền phòng chống dịch sởi

 – Bảo vệ sức khỏe

12 buổi

Tháng 4

 4300 

 Đài truyền thanh phường, Trạm y tế phường

 

 

6

 Tuyên truyền giáo dục môi trường

08 buổi

Tháng 4

2000

 Đài truyền thanh phường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 5/2019

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

 

- Tuyên truyền chương trình Carnaval Hạ Long và kỷ niệm  ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, kỷ niệm 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tháng 4 &5

Đài truyền thanh phường, 03 trường học, 06 khu

 

  - Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Tháng 5

Đài truyền thanh phường

 

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật, chuẩn bị bầu trưởng, phó khu.

Tháng 5

Đài truyền thanh phường

 

- Tuyên truyền phòng chống dịch sởi - Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 5

Đài truyền thanh phường, Trạm y tế phường

 

- Tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tháng 5

Đài truyền thanhphường

 

Tuyên truyền, triển khai các hoạt động xây dựng "Gia đình sức khỏe", "Làng sức khỏe", "Khu dân cư sức khỏe"

Tháng 5

Đài truyền thanh phường, 03 trường học, 06 khu

 

       III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ phường;

- Lưu.

                                    TM. BAN GIÁM ĐỐC

                                            GIÁM ĐỐC

                                              (Đã ký)

 

 

                                       Nguyên văn Úy

( Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG           ĐỒNG

PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH

–––––––––––––––

Số: 07 /KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

     Đức Chính, ngày 25tháng 4 năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                            KẾ HOẠCH

                                                              HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/ 2019

            Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 5/2019.

            Trung tâm HTCĐ phường Đức Chính xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 5/2019 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

 -. Tuyên truyền phòng chống dịch sởi – Bảo vệ sức khỏe.. Tuyên truyền phòng, chống rét cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

  - Tuyên truyền chương trình Carnaval Hạ Long và các hoạt động kỉ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4. Quốc tế Lao động 01/5, kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, CCB, đoàn viên thanh niên...

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

- Tuyên truyền chương trình Carnaval Hạ Long và kỷ niệm  ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tháng 4 &5

  - Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Tháng 5

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 5

- Tuyên truyền phòng chống dịch sởi - Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 5

- Tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tháng 5

Tuyên truyền, triển khai các hoạt động xây dựng "Gia đình sức khỏe", "Làng sức khỏe", "Khu dân cư sức khỏe"

Tháng 5

            4. Tổ chức thực hiện

            - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh phường.

            - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, CCB, đoàn viên thanh niên...

            5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐphường

- Trung tâm HTCĐ phường (t/h);

- Lưu.

             TM. BAN GIÁM ĐỐC

                    GIÁM ĐỐC

                       (Đã ký)

 

 

                     Nguyễn văn Úy

( Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)

 

 

 

 

TTHTCĐ ĐỨC CHÍNH

                                                 BIỂU SỐ 4

                                  KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                                     TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                                THÁNG 4/2019

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

09

26 Tháng 3

620

Đài truyền thanh phường, BCH Đoàn phường, các chi đoàn, 03 trường học

 

 

2

- Tuyên truyền ngày giải phóng Miền Nam 30/4

06

Tháng 4

1150

Đài truyền thanh phường, 03 trường học

 

 

3

- Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

04 buổi

Tháng 4

1400

Đài truyền thanh phường 

 

 

4

 Tuyên truyền giáo dục pháp luật

04 buổi

Tháng 4

1300

Đài truyền thanhphường

 

 

5

 Tuyên truyền phòng chống dịch sởi

 – Bảo vệ sức khỏe

12 buổi

Tháng 4

    4300 

 Đài truyền thanh phường, Trạm y tế phường

 

 

6

 Tuyên truyền giáo dục môi trường

08 buổi

Tháng 4

2000

 Đài truyền thanh phường 

 

 

 

 

 

             NGƯỜI LẬP BIỂU

                    (Đã ký)

 

 

 

 

 

           Nguyễn trọng Bảng

                                  TM. BAN GIÁM ĐỐC

                                          GIÁM ĐỐC

                                               (Đã ký)

 

 

 

                                         Nguyễn văn Úy

                     ( Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chính)

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: