TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH Số: 08/BC-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Chính, ngày 27 tháng 5 năm 2019
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG


I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 5/2019

1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Phường và sự phối kết hợp giữa các Ban ngành, đoàn thể của Phường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị để Trung tâm hoạt động, đặc biệt là có sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong Phường .
- Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt được kết quả cao. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, mạng lưới giáo dục phát triển.
- Triển khai kịp thời các chương trình khuyến nông, các dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật .
- Các lớp học chuyên đề được xây dựng kế hoạch cụ thể và được thực hiện đầy đủ, các hoạt động truyền thông được triển khai kịp thời.
 

 

2. Khó khăn:

      - Kinh phí hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu mở các lớp đào tạo kỹ thuật chuyên sâu hoặc để thực hiện các mô hình kinh tế thí điểm tại hộ nông dân.

    -  Cơ sở vật chất thiếu thốn chưa đáp ứng được yêu cầu, kế hoạch đề ra(do mới chuyển trụ  sở mới).

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

                         KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                              TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                       THÁNG 5/2019

 

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

- Tuyên truyền chương trình Carnaval Hạ Long và kỷ niệm  ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

10

Tháng 4 &5

2200

Đài truyền thanh phường, 03 trường học, 06 khu

 

 

2

- Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

06

Tháng 5

1100

Đài truyền thanh phường

 

 

3

Tuyên truyền giáo dục pháp luật

04 buổi

Tháng 5

1500

Đài truyền thanh Phường

 

 

4

Tuyên truyền phòng chống dịch sởi

 – Bảo vệ sức khỏe

04 buổi

Tháng 5

2600

Đài truyền thanh phường 

 

 

5

  Tuyên truyền giáo dục môi trường

12 buổi

Tháng 5

    4400 

 Đài truyền thanh xã, Trạm y tế phường

 

 

6

 Tuyên truyền, triển khai các hoạt động xây dựng "Gia đình sức khỏe", "Làng sức khỏe", "Khu dân cư sức khỏe"

04buổi

Tháng 5

1500

 Đài truyền thanh phường, 03 trường học, 06 khu

 

 

7

 Phòng chống dịch lợn Châu phi

 06

 Tháng 5

 2000

Đài truyền thanh Phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 6/2019

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

 

1. Tuyên truyền, tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, ngày báo chí Việt Nam 21/6, ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Tháng 6

Đài truyền thanh Phường, Hội LHPN, 03 trường học, 06 khu

 

 2. Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Tháng 6

Đài truyền thanh Phường

 

3. Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 6

Đài truyền thanh Phường

 

4. Tuyên truyền phòng chống dịch sởi, chân tay miệng, bệnh mùa hè - Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 6

Đài truyền thanh Phường, Trạm y tế Phường

 

5. Tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tháng 6

Đài truyền thanh Phường

 

 

6.Dịch lợn châu Phi

 Tháng 6

 Đài truyền thanh phường

 

       III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ Phường;

- Lưu.

               TM. BAN GIÁM ĐỐC

                    GIÁM ĐỐC

                      (Đã ký)

 

 

               Nguyễn Văn Úy

( Phó Chủ tịch UBND Phường Đức Chính)

 

 

 

 

 

 

      KH Số: 08

       TTHTCĐ

        Phường

                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  –––––––––––––––––––––

                      Đức Chính, ngày 27 tháng 5 năm 2019

 

 

 

 

 

                                                       KẾ HOẠCH

                                          HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/ 2019

            Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 6/2019.

            Trung tâm HTCĐ phường Đức Chính xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 6/2019 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

 -. Tuyên truyền phòng chống dịch sởi, bệnh chân tay miệng – Bảo vệ sức khỏe.. Tuyên truyền phòng, chống  cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

  - Tuyên truyền, tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, ngày báo chí Việt Nam 21/6, ngày gia đình Việt Nam 28/6.

2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên...

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

1. Tuyên truyền, tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, ngày báo chí Việt Nam 21/6, ngày gia đình Việt Nam 28/6.Ngày thành lập Đệ Tứ Chiến Khu Đông Triều 08/06

Tháng 6

2. Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Tháng 6

3. Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 6

4. Tuyên truyền phòng chống dịch sởi, chân tay miệng, bệnh mùa hè - Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 6

5. Tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tháng 6

 

 

            4. Tổ chức thực hiện

            - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh Phường.

            - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, đảng viên, phụ nữ, đoàn viên thanh niên...

            5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND Phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ Phường

- Trung tâm HTCĐ Phường (t/h);

- Lưu.

                       TM. BAN GIÁM ĐỐC

                               GIÁM ĐỐC

                                   (Đã ký)

 

                            Nguyễn Văn Úy

     ( Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chính)

 

 

 

 

TTHTCĐ ĐỨC CHÍNH

                                                 BIỂU SỐ 4

 

                  KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                      TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                           THÁNG 5/2019

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

- Tuyên truyền chương trình Carnaval Hạ Long và kỷ niệm  ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

10

Tháng 4 &5

2200

Đài truyền thanh Phường, 03 trường học, 06 khu

 

 

2

- Tuyên truyền phòng, chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

06

Tháng 5

1100

Đài truyền thanh Phường

 

 

3

Tuyên truyền giáo dục pháp luật.

 

30 buổi

Tháng 5

1500

Đài truyền thanh Phường 

 

 

4

Tuyên truyền phòng chống dịch sởi

 – Bảo vệ sức khỏe

04 buổi

Tháng 5

2600

Đài truyền thanh Phường

 

 

5

  Tuyên truyền giáo dục môi trường

12 buổi

Tháng 5

    4400 

 Đài truyền thanh Phường, Trạm y tế phường

 

 

6

 Tuyên truyền, triển khai các hoạt động xây dựng "Gia đình sức khỏe", "Làng sức khỏe", "Khu dân cư sức khỏe"

04buổi

Tháng 5

1500

 Đài truyền thanh phường, 03 trường học, 06 khu

 

 

 

      NGƯỜI LẬP BIỂU

                 (Đã ký)

 

 

 

 

 

       Nguyễn Trọng Bảng

                                  TM. BAN GIÁM ĐỐC

                                          GIÁM ĐỐC

                                               (Đã ký)

 

 

 

                                         Nguyễn Văn Úy

                     ( Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chính)

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: