TTHTCĐ PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH Số: 04 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đức Chính, ngày 26 tháng 01 năm 2019
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2019


I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 01/2019

1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND phường và sự phối kết hợp giữa các Ban ngành, đoàn thể của phường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị để Trung tâm hoạt động, đặc biệt là có sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong phường .
- Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt được kết quả cao. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, mạng lưới giáo dục phát triển.
- Triển khai kịp thời các chương trình khuyến nông, các dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật .
- Các lớp học chuyên đề được xây dựng kế hoạch cụ thể và được thực hiện đầy đủ, các hoạt động truyền thông được triển khai kịp thời

 

2. Khó khăn:
- Kinh phí hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu mở các lớp đào tạo kỹ thuật chuyên sâu hoặc để thực hiện các mô hình kinh tế thí điểm tại hộ nông dân.
- Cơ sở vật chất thiếu thốn chưa đáp ứng được yêu cầu, kế hoạch đề ra

 
3. Kết quả tổ chức thực hiện:
                                        KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP
                                             TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
                                                                 THÁNG 01/2019

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

- Tuyên truyền ATTP trong dịp cuối năm 2018 đầu năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán.

 

 

06 buổi

Tháng 01

1800

Đài truyền thanh phường

 

 

2

- Tuyên truyền phòng, chống rét và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

06 buổi

Tháng 01

1200

Đài truyền thanh phường

 

 

3

 Tuyên truyền giáo dục pháp luật

04 buổi

Tháng 01

2000

Đài truyền thanh phường

 

 

4

 Tuyên truyền phòng dịch bệnh – Bảo vệ sức khỏe

04 buổi

Tháng 01

    2200 

 Đài truyền thanh  phường  

 

 

5

 Tuyên truyền giáo dục môi trường

04 buổi

Tháng 01 

1800

 Đài truyền thanh phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 02/2019

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

 

- Tuyên truyền ATTP, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán.

Tháng 02

Đài truyền thanh  phường

 

- Tuyên truyền phòng, chống rét cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong vụ đông xuân 2018 – 2019.

Tháng 02

Đài truyền thanh  phường

 

  - Tuyên truyền và các hoạt động kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng và mừng xuân Kỷ Hợi  2019.

Tháng 02

Đài truyền thanh  phường

 

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 02

Đài truyền thanh  phường

 

- Tuyên truyền phòng dịch bệnh – Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 02

Đài truyền thanh  phường

 

- Tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tháng 02

Đài truyền thanh phường

 

 

       III. Các đề xuất, kiến nghị: Đề nghi TT xắm sửa biển hiệu mới.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND  phường  (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ  phường ;

- Lưu.

                    TM. BAN GIÁM ĐỐC

                           GIÁM ĐỐC

                               (Đã ký)

 

                        Nguyễn Văn Úy

 

 ( Phó Chủ tịch UBND phường Đức Chính)

 

 

 

    TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

            PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH

Số: 04 /KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Đức Chính, ngày 26 tháng 01 năm 2019

 

 

                                                               KẾ HOẠCH

                                               HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/ 2019

 

            Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            Căn cứ những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 02/2019.

            Trung tâm HTCĐ  phường  Đức Chính xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 02/2019 cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam,... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

 -. Tuyên truyền đảm bảo ATTP, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi  2019. Tuyên truyền phòng, chống rét cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong vụ đông xuân 2018 – 2019.

  - Tuyên truyền và các hoạt động kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng và mừng xuân Kỷ Hợi  2019

 2. Đối tượng tham gia

  -  Nhân dân, cán bộ, đảng viên trong  phường .

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Các hoạt động

Thời gian tổ chức

- Tuyên truyền ATTP, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán.

Tháng 02

- Tuyên truyền phòng, chống rét cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong vụ đông xuân 2018 – 2019.

Tháng 02

  - Tuyên truyền và các hoạt động kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng và mừng xuân Kỷ Hợi 2019.

Tháng 02

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Tháng 02

- Tuyên truyền phòng dịch bệnh – Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 02

- Tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tháng 02

 4. Tổ chức thực hiện

            - Hình thức tổ chức: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh phường .

            - Lực lượng phối kết hợp: Nhân dân, cán bộ, đảng viên.

 5. Kinh phí tổ chức: Của các đơn vị tổ chức.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND  phường  (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ phường

- Trung tâm HTCĐ  phường  (t/h);

- Lưu.

                     TM. BAN GIÁM ĐỐC

                             GIÁM ĐỐC

                                   (Đã ký)

 

 

                            Nguyễn Văn Úy

 Phó Chủ tịch UBND phường  Đức Chính

 

TTHTCĐ ĐỨC CHÍNH

                                                 BIỂU SỐ 4

                                       KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP

                                           TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                                                            THÁNG 01/2019

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

- Tuyên truyền ATTP trong dịp cuối năm 2018 đầu năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán.

 

 

06 buổi

Tháng 01

1800

Đài truyền thanh  phường

 

 

2

- Tuyên truyền phòng, chống rét và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

06 buổi

Tháng 01

1200

Đài truyền thanh  phường

 

 

3

 Tuyên truyền giáo dục pháp luật

04 buổi

Tháng 01

2000

Đài truyền thanh  phường

 

 

4

 Tuyên truyền phòng dịch bệnh – Bảo vệ sức khỏe

04 buổi

Tháng 01

    2200 

 Đài truyền thanh  phường  

 

 

5

 Tuyên truyền giáo dục môi trường

04 buổi

Tháng 01 

1800

 Đài truyền thanh  phường  

 

 

 

 

      NGƯỜI LẬP BIỂU

           

 

 

  

       Nguyễn trọng Bảng

                                  TM. BAN GIÁM ĐỐC

                                          GIÁM ĐỐC

                                               (Đã ký)

 

                                         Nguyễn Văn Úy

                     ( Phó Chủ tịch UBND phường  Đức Chính)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: