Báo cáo tháng 9 và kế hoạch tháng 10/2018

UBND PHƯỜNG
ĐỨC CHÍNH
TTHTCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TTHTCĐ PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH
Tháng 9 năm 2018


  1. Báo cáo

 

Số TT

Nội dung học tập

Số người tham gia

Thời gian học tập

Số buổi

GV lên lớp

1

Giáo dục pháp luật

850

 

06

 

2

Giáo dục văn hóa – xã hội

280

 

05

 

3

Giáo dục môi trường

750

 

06

 

4

Bảo vệ sức khỏe

750

 

04

 

5

Phòng bệnh vật nuôi

700

 

05

 

6

Khoa học kĩ thuật

450

 

04

 

7

Khác: Tin,đào tạo nghề, ATLĐ,...

350

 

 

 

 

2. Kiến nghị: Không

 

3. Phương hướng tháng 10:

- Kết hợp với các khu, Đài truyền thanh phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết Đảng ủy phường về việc chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan, vệ sinh mội trường,…

- Phối hợp với Đài truyền thanh phường tích cực tuyên truyền phòng bệnh mùa thu, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm ngăn chặn việc lây lan sang người.

- Duy trì lớp học và chuẩn bị tổng kết lớp học chăn nuôi cá.

- Duy trì lớp học bài thể dục dưỡng sinh cho các cụ cao tuổi; nề nếp sinh hoạt các câu lạc bộ: Bóng bàn, cầu lông,….

- Tổ chức tốt: Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 14/10, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 tại các nhà văn hóa khu.

- Điều tra nhu cầu người học, liên hệ mở lớp.

T/M Ban giám đốc TTHTCĐ

Giám đốc 

 

 

                                            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Tháng 10 năm 2018

 

    TRUNG TÂM HTCĐ

  PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đức Chính, ngày 26 tháng 9 năm 2018

 

                                                              KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

                                                                  Tháng 10 năm 2018

 

1. Dự lễ khai mạc khai mạc đền Sinh  của Thị Xã.

2. Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2018– 2019 tại địa phương.( nếu có)

3. Kết hợp với các khu, Đài truyền thanh Phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết Đảng ủy phường về việc chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan, vệ sinh mội trường,…

4. Phối hợp với Đài truyền thanh Phường tích cực tuyên truyền phòng bệnh mùa thu, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm ngăn chặn việc lây lan sang người.

5.  Duy trì lớp học và chuẩn bị tổng kết lớp học chăn nuôi cá.

6.  Duy trì lớp học bài thể dục dưỡng sinh cho các cụ cao tuổi; nề nếp sinh hoạt các câu lạc bộ: Bóng bàn, cầu lông,….

7. Tổ chức tốt: Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 14/10, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 tại các nhà văn hóa khu.

8. Điều tra nhu cầu người học, liên hệ mở lớp.

 

  Người lập báo cáo:                                                                                       Giám đốc

                                                                                                                          (Đã kí)

                                                                                                              

 

Nguyễn trọng Bảng                                                                                      Nguyễn Văn Úy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: