Kế hoạch tháng 6  

Kế hoạch tháng 5/2020  

Báo cáo tháng 6 và kế hoạch tháng 7/2019  

UBND PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH TTHTCĐ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TTHTCĐ Tháng 6 năm 2019

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Phường Đức Chính ––––––––––––––– Số: 06 /KH-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Đức Chính, ngày 25 tháng 3 năm 2019  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/ 2019 Căn cứ tình hình thực tế địa phương; Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; Căn cứ những ngày...

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6