Báo cáo tháng 6 và kế hoạch tháng 7/2019 

UBND PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH TTHTCĐ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TTHTCĐ Tháng 6 năm 2019

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Phường Đức Chính ––––––––––––––– Số: 06 /KH-TTHTCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Đức Chính, ngày 25 tháng 3 năm 2019  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/ 2019 Căn cứ tình hình thực tế địa phương; Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; Căn cứ những ngày...

TTHTCĐ PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH Số: 04 /BC-TTHTCĐ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đức Chính, ngày 26 tháng 01 năm 2019 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2019

Báo cáo tháng 9 và kế hoạch tháng 10/2018  

UBND PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH TTHTCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TTHTCĐ PHƯỜNG ĐỨC CHÍNH ...

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5